Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download PDF

Algemene voorwaarden Go4IP
Gevestigd en kantoorhoudende te 8411 KL aan Koolboswijk 2a, gedeponeerd bij de Kamer van koophandel onder nummer 72482788.

Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
A. Go4IP: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Go4IP gevestigd aan Koolboswijk 2a Jubbega, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 72482788;
B. klant: iedere wederpartij die met Go4IP een overeenkomst aangaat;
C. overeenkomst: de overeenkomst tussen Go4IP en de klant;
D. dienstenaanbieder: de leverancier bij wie Go4IP voor de klant een dienst aanvraagt, zoals een telefoonaansluiting of een voip-aansluiting;
E. product: het product dat Go4IP n het kader van de overeenkomst aan de klant levert;
F. diensten: de (online) diensten die in het kader van de overeenkomst aan de klant worden geleverd;

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Go4IP en de klant.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Go4IP voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Go4IP en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 2.6 Toepasselijk recht, bevoegde rechter 1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Utrecht.

Artikel 3 Offertes
3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 Offertes zijn 14 dagen geldig. Indien de klant de offerte niet binnen 14 dagen heeft aanvaard, dan vervalt de offerte en kan eventueel door Go4IP een nieuwe offerte worden uitgebracht.
3.3 Go4IP is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar offerte, mailingen of op de website.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Go4IP daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Go4IP niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant binnen 14 dagen de ondergetekende offerte aan Go4IP heeft geretourneerd.
4.2 Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, dan is het niet mogelijk de overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Go4IP zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
5.2 Go4IP is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door Go4IP verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Go4IP gewenst, heeft verstrekt.
5.3 Go4IP heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen.
5.4 Go4IP garandeert niet dat de diensten of de website zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
5.5 Voor de diensten is Go4IP afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. Go4IP is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen met ook begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.
5.6 In noodgevallen waarin Go4IP het redelijk acht, is zij gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking aan de klant, veranderingen met betrekking tot de door Go4IP te verlenen dienst aan te brengen of andere tijdelijke maatregelen te nemen die zij op dat moment nodig acht om de continuïteit van de dienst te kunnen waarborgen. De klant zal hier zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd.
5.7 Go4IP is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de klant, voortvloeiende uit de maatregelen als bedoeld in lid 6 van dit artikel. Indien dergelijke maatregelen genomen worden, is de klant niet gerechtigd zich eenzijdig aan haar verplichtingen te onttrekken.
5.8 Go4IP is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de klant.
Artikel 6 Onderhoud
6.1 Go4IP kan gedurende de overeenkomst onderhoud verrichten aan haar diensten waardoor de klant tijdelijk geen gebruik kan maken van de diensten. In een dergelijk geval heeft de klant geen recht op enige vorm van compensatie, tenzij de niet-beschikbaarheid van de dienst door toedoen van Go4IP onredelijk lang is.
6.2 De klant wordt vooraf op de hoogte gesteld van de onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. Indien er sprake is van een noodgeval, dan kunnen onderhoudswerkzaamheden zonder voorafgaande bekendmaking worden uitgevoerd.
Artikel 7 Positie van Go4IP
7.1 Indien Go4IP in het kader van de overeenkomst een dienst voor de klant aanvraagt bij een dienstenaanbieder, dan treedt Go4IP op als bemiddelaar en komt de overeenkomst tot stand tussen de klant en dienstenaanbieder.
7.2 Indien de dienstenaanbieder zijn verplichtingen jegens de klant niet of niet naar behoren nakomt, dan kan Go4IP daar nimmer aansprakelijk voor worden gesteld. Dit is een zaak tussen de klant en de dienstenaanbieder.
Artikel 8 Prijzen
8.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt en exclusief btw.
8.2 Indien met de klant een bepaalde prijs is overeengekomen, dan is Go4IP niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs.
8.3 De prijsverhoging zal in de regel nooit meer zijn dan de landelijke indexering.
8.4 De klant wordt schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld van een prijswijziging.
8.5 De overeengekomen prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten.
Artikel 9 Meerkosten
9.1 Indien de overeenkomst op verzoek van de klant wordt uitgebreid of gewijzigd of indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dat tot meerkosten leiden. De klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de meerkosten.

Artikel 10 Verplichtingen van de klant
10.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en apparatuur, waarvan Go4IP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Go4IP ter beschikking worden gesteld.
10.2 De klant is verantwoordelijk voor het in acht nemen van door Go4IP gegeven instructies en/of adviezen.
10.3 De klant is gehouden Go4IP altijd te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
10.4 Go4IP kan in het kader van de overeenkomst aan de klant inlogcodes verstrekken. De klant is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inlogcodes. Go4IP kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant.
10.5 De klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur of overige faciliteiten welke gebruikt worden voor het benaderen van de diensten.
10.6 De klant vrijwaart Go4IP voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
10.7 Indien de klant niet aan zijn verplichtingen jegens Go4IP heeft voldaan, dan heeft Go4IP het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de daaruit voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
Artikel 11 Garantie
11.1 Indien op een product een (fabrieks)garantie wordt gegeven, dan wordt dit bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant gemeld. De klant ontvangt een schriftelijk of elektronisch bewijs van de garantie.
11.2 De garantie is beperkt tot het kosteloos repareren of vervangen van onderdelen of van het product die tijdens de garantieperiode een gebrek vertoont. Go4IP zal slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.
11.3 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.
11.4 De klant kan geen beroep op de garantie doen indien een gebrek aan het geleverde product het gevolg is van:
A. normale slijtage;
B. onoordeelkundig gebruik;
C. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
D. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;
E. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
F. schade veroorzaakt door derden;
G. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
Artikel 12 Levering
12.1 De door Go4IP opgegeven levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
12.2 In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Go4IP ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
12.3 De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.
Artikel 13 Betaling
13.1 De klant dient de van Go4IP ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
13.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de betalingstermijn van 14 dagen, dan is de klant, na door Go4IP ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.
13.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Go4IP op de klant onmiddellijk opeisbaar.
13.4 Indien de klant (tijdelijk) geen gebruik kan maken van het door Go4IP geleverde doordat de dienstverlening van een derde (tijdelijk) niet naar behoren functioneert of doordat een derde de dienstverlening aan de klant heeft beëindigd, dan geeft dat de klant niet het recht om de betaling van de aan Go4IP verschuldigde bedragen op te schorten.
Artikel 14 Klachten en verjaring
14.1 Klachten behoren binnen bekwame tijd nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door de klant schriftelijk of elektronisch bij Go4IP te zijn ingediend.
14.2 Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat de klant of niet geautoriseerde derden iets aan het product hebben veranderd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Go4IP geschiedt en in noodgevallen waarin de klant zich vooraf onmogelijk met Go4IP heeft kunnen verstaan, doch niettemin Go4IP terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
14.3 Indien een klacht gegrond is, dan dient de klant Go4IP de gelegenheid te geven om alsnog de werkzaamheden te verrichten zoals overeengekomen of om een vervangend product leveren.
14.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden dan wel het leveren van een nieuw product niet meer mogelijk of zinvol is, zal Go4IP slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.
14.5 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Go4IP vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Go4IP kan aanwenden.
Artikel 15 Opschorting en ontbinding
15.1 Go4IP is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
15.2 Voorts is Go4IP bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
15.3 Go4IP is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
15.4 Go4IP is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
15.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Go4IP op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Go4IP de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud
16.1 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Go4IP, totdat alle vorderingen die Go4IP op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
16.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
16.3 De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Go4IP te bewaren.
16.4 Go4IP is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal Go4IP te allen tijden vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Go4IP.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
17.1 Go4IP kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
A. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
B. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
17.2 Go4IP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Go4IP is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
17.3 Go4IP is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het product, aan andere zaken of aan personen, door bijvoorbeeld verkeerd, ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing van het product.
17.4 In geen geval is Go4IP aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd.
17.5 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Go4IP geleverde product, sluit Go4IP iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade.
17.6 Go4IP is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de klant verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur en programmatuur van de klant.
17.7 Go4IP garandeert niet dat de website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Go4IP streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.
17.8 Go4IP is niet aansprakelijk voor de schade die de klant heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 7 van dit artikel, tenzij de onderbreking door toedoen van Voice Telecom onredelijk lang is.
17.9 Go4IP kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gebreken en/of storingen in de diensten die door dienstenaanbieders of internetproviders worden geleverd.
17.10 Go4IP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
17.11 Indien Go4IP aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Go4IP beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Go4IP gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Go4IP beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
17.12 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Go4IP of haar ondergeschikten.

Artikel 18 Overmacht
18.1 Van overmacht aan de zijde van Go4IP is o.a. sprake indien Go4IP verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weeromstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Go4IP als in het bedrijf van de klant als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
18.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van dienstenaanbieders of andere leveranciers ten gevolge waarvan Go4IP haar verbintenissen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
18.3 Voor zover Go4IP ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Go4IP gerechtigd
het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding
19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 20 Intellectuele eigendomsrechten
20.1 Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de diensten en de website (incl. standaardaanpassingen en updates), databanken, documentatie, apparatuur of materialen komen uitsluitend toe aan Go4IP of aan haar licentiegevers.
20.2 Het is Go4IP toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de diensten en de website.
20.3 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de website, documentatie, apparatuur of materialen te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.
20.4 De klant vrijwaart Go4IP voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 21 Monsters en modellen
21.1 Is aan de klant een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 22 Beveiliging en privacy
22.1 In het kader van de dienstverlening verwerkt Go4IP persoonsgegevens van klanten. Persoonsgegevens worden gebruikt om: Uitvoering te geven aan de overeenkomst of precontractuele maatregelen te nemen; Klanten te informeren over producten en diensten van Go4IP; Marktonderzoek en analyse te verrichten om de dienstverlening van Go4IP te verbeteren; Aanvragen tot domeinnaamregistraties door te geven aan registrerende instanties.
22.2 Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam vervult Go4IP een bemiddelende rol. Dergelijke aanvragen zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Ter uitvoering van de aanvraag zal Go4IP voor zover noodzakelijk in het kader van de aanvraag Persoonsgegevens verstrekken aan deze instanties.
22.3 De volledige privacyverklaring van Go4IP kan online geraadpleegd worden op https://Go4IP.eu/privacybeleid.html
22.4 Go4IP neemt geen kennis van niet publieke informatie, waaronder Persoonsgegevens, die door klant op onze systemen wordt geplaatst, tenzij dit voor een goede uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is, of deze inzage berust op een wettelijke verplichting.
22.5 Klant erkent dat Go4IP als internetprovider een zelfstandige bewaarplicht heeft t.a.v. verkeers- en locatiegegevens op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.
22.6 Voor zover Go4IP middels de diensten persoonsgegevens ten behoeve van de klant verwerkt, doet Go4IP dit als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het Addendum (Verwerkersovereenkomst) bij deze Algemene Voorwaarden bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door Go4IP.

Translate »